ใน ๑๓๑๙๐๐ พ.ค. ๖๑ นางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ได้เป็นผู้แทน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ในการจัดเลี้ยงอาหารคำแด่กำลังพลของ ทร. ซึ่งเป็น จนท.และนักกีฬาฯ จากสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาแข่งขันฯ ณ เมือง La Rochelle ประเท

Release Date : 18-05-2018 00:00:00
ใน ๑๓๑๙๐๐ พ.ค. ๖๑ นางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ได้เป็นผู้แทน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ในการจัดเลี้ยงอาหารคำแด่กำลังพลของ ทร. ซึ่งเป็น จนท.และนักกีฬาฯ จากสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาแข่งขันฯ ณ เมือง La Rochelle ประเท

ใน ๑๓๑๙๐๐ พ.ค.๖๑ นางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ได้เป็นผู้แทน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ในการจัดเลี้ยงอาหารคำแด่
กำลังพลของ ทร. ซึ่งเป็น จนท.และนักกีฬาฯ จากสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาแข่งขันฯ
ณ เมือง La Rochelle ประเทศฝรังเศส ระหว่าง ๖ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๑ ประกอบด้วย ๑. พ.จ.อ.มานัส โพธิ์ทอง ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
๒. จ.ต.กีระติ บัวลง นักกีฬาฯ ๓. อส.ทพ.หญิง กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา นักกีฬา ๔. พ.จ.อ.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา ผู้ติดตามนักกีฬา
๕. น.ส.ญาณเขมินธ์ุ ปชาติกปัญญา ผู้ติดตามนักกีฬา รวมทั้งจัดที่พักให้กับ พ.จ.อ.รัฐเศรษฐ์ฯ อส.ทพ.หญิง กัณพันธุ์ฯ น.ส.ญาณเขมินธ์ุฯ
เนื่องจากใช้ทุนส่วนตัวในการเดินทางมาร่วมการแข่งขัน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑๓๑๙๐๐ พ.ค. ๖๑ นางอริสรา ยุวนางกูร ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ได้เป็นผู้แทน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ในการจัดเลี้ยงอาหารคำแด่กำลังพลของ ทร. ซึ่งเป็น จนท.และนักกีฬาฯ จากสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาแข่งขันฯ ณ เมือง La Rochelle ประเท
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง