น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าแนะนำตนเองกับ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กห.ฝศ.

Release Date : 08-01-2021 13:00:00
น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน  ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าแนะนำตนเองกับ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กห.ฝศ.

 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน ผชท.ทร.ไทย/ปารีส ได้เข้าแนะนำตนเองกับ พลจัตวา Cyril CROZES รองผู้อำนวยการกิจการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sous-directeur « Asie Pacifique ») สำนักพัฒนาระหว่างประเทศ (Direction du Développement international) และ พันเอก Philippe GRAVER หัวหน้าสำนักงานรับผิดชอบกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Chef du bureau Asie du Sud-Est) ณ สำนักพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ (Direction Générale de l’Armement) กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสมาเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน  ผชท.ทร.ไทย/ปารีส เข้าแนะนำตนเองกับ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กห.ฝศ.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง