การออกเสียงอักษรภาษาฝรั่งเศส

Release Date : 25-09-2014 23:00:00
การออกเสียงอักษรภาษาฝรั่งเศส

การออกเสียงอักษรภาษาฝรั่งเศส

Learn French. Pronunciation : French alphabet (l'alphabet français)