ข้าราชการและลูกจ้าง

 • นาวาเอก ชัยยุทธ์ คลังเงิน

 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

 • 29 เมษายน 2512
 • สมรส
 • นาวาตรีหญิง เพ็ญพักตร์ คลังเงิน
 • 2 คน

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พันจ่าเอก ฉกรรจ์ ศรีสุวรรณ

 • เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

 • 15 พฤษภาคม 1989
 • สมรส
 • นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี
 • -
 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

ชัยยุทธ์ คลังเงิน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

พันจ่าเอก

ฉกรรจ์ ศรีสุวรรณ

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

-

นาย สุรศักดิ์ ณ นคร

พนักงานล่าม

-

นาย ชัยยุทธ เสาวดี

พนักงานขับรถ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด