ข้าราชการและลูกจ้าง

นาวาเอก

เอตม์ ยุวนางกูร

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำ ณ กรุงปารีส

พันจ่าเอก

วิชา เนียมนัด

เสมียนประจำ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงปารีส

-

นาย สุรศักดิ์ ณ นคร

พนักงานล่าม

-

นาย ชัยยุทธ เสาวดี

พนักงานขับรถ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด